ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 15 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΤΑΞΗ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα τυπωθούν όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

1. Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, όχι μικρότεροι από 10cpi και όχι μεγαλύτεροι από 12cpi, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

ΑΒΓΔΕΖΗΘ – αβγδεζηθ   10cpi

ΑΒΓΔΕΖΗΘ – αβγδεζηθ   12cpi

  1. Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.
  2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
  3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
  4. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
  5. Στο έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί με πεζά γράμματα το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων, καθώς και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται, χωρίς να αναγράφεται η διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας).
  6. Στο κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των συγγραφέων.
  7. Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, κέντρο προέλευσης των συγγραφέων και το κείμενο της Περίληψης.
  8. Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:

Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

10.Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:

Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος Ανασκόπησης – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

11.Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία και η κατηγορία της εργασίας (έρευνα ή ανασκόπηση), στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου.

12.Οι συγγραφείς παρακαλούνται να δηλώσουν ρητώς αν επιθυμούν το πόνημά τους να συμπεριληφθεί στις προς βράβευση εργασίες. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του πλήρους κειμένου της προς βράβευση εργασίας είναι η 28η Μαρτίου 2017.

13.Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.

14.Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.

15.Προς διευκόλυνση συγγραφής της περίληψης συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» www.hjn.gr

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Ηλεκτρονικά

Η εταιρεία Οργανωτικής Υποστήριξης του Συνεδρίου ZITA CONGRESS S.A. θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.

Τηλέφωνο Zita Congress 2111001781

Οι συγγραφείς εργασιών θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα υποβολής περίληψης με την περίληψη της εργασίας στον κενό χώρο της πρώτης σελίδας και όλα τα απαραίτητα πεδία της φόρμας και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email k.ge@zita-congress.gr

Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δε θα γίνουν δεκτές.